Schildpadden hebben ondanks corona geen rust | WWF

Schildpadden hebben ondanks corona geen rust

Posted on
07 May 2020
©DWT
Door Amanda Palis
Wereldwijd lijkt de natuur rust te krijgen door minder menselijke activiteiten. Waterwegen die veel helderder lijken en de lucht die weer eens lijkt de ademen. Helaas blijven de stropers die op zoek zijn naar schildpadeieren actief. Vorige week zijn drie stropers in verzekering gesteld. Elk jaar ondersteunt WWF Guianas de jachtopzieners van LBB bij het toezicht tijdens het legseizoen van schildpadden, dat loopt van februari tot eind juli.
Ondanks de omstandigheden is het project grotendeels doorgegaan. De post van Natuurbeheer te Braamspunt is bemand, maar die van Babunsanti op Galibi niet. “Vanwege de ligging aan de Frans-Gyanese grens vond het ministerie het risico te hoog en dat valt zeker te begrijpen”, zegt Michael Hiwat van WWF.

Toerisme ligt stil
“In het oosten bij Galibi waren er geen jachtopzieners en ondanks de controle bij Stolkertsijver nemen mensen toch het risico. Wat betreft Braamspunt, zijn er mensen die misbruik maken van de avondklok om via de zwamp ernaar toe te gaan”, zegt Hiwat. Of onze natuur echt rust heeft gevonden is volgens hem moeilijk te zeggen, “omdat we sinds de uitbraak van covid-19 vanuit huis werken en ik sindsdien niet meer in het veld ben geweest.”
Hij denkt dat het momenteel relaxter is voor de zeeschildpadvrouwtjes om in alle rust en stilte hun eieren te kunnen leggen, omdat er geen toeristen op de stranden zijn.

Volgens bootsman Moen die dolfijnen- en schildpaddentours bij Braampunt aanbiedt is het betreden van de plek waar hij een kamp heeft opgezet nu heel moeilijk. “Ik moet zo af en toe blijven kijken of m’n spullen daar nog staan, maar bijna niemand mag of ken ernaartoe van de jachtopzieners. Je wordt gewoon weggejaagd.”
Hij vraagt zich wel af hoe het mogelijk is dat stropers aan krapè-eieren komen ondanks de aanwezigheid van jachtopzieners. Zijn bedrijf ligt sinds 14 maart, toen de coronamaatregelen ingingen, stil. Hij heeft hierdoor geen inkomen. “We mogen niet eens mensen van de ene naar de andere oever brengen om zo toch wat te verdienen. Gelukkig had ik wat geld aan de kant gezet, maar langs zal ik het niet volhouden.”

Afname in aantal
Ondanks de verscherpte maatregelen, zoals controle de afgelopen jaren, merkt Hiwat geen vermindering van stropen. “Kijk maar naar de aanhoudingen de afgelopen periode van mensen met zeeschildpadeieren door jachtopzieners en politie.”

Volgens hem zijn de straffen in de wet behoorlijk hoog. “Recidivisten kunnen tot maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen. We merken echter de laatste tijd dat het Openbaar Ministerie minder streng is en volstaat met een geldboete.” De krapè-populatie is volgens WWF redelijk stabiel.

Maar bij de Aitkanti is er sprake van een aanmerkelijke daling in aantal. “In Suriname is die omlaag gegaan van 14.000 in 2001 naar 700 in 2018.” Ons land heeft nog steeds twee belangrijke neststranden voor schildpadden: Galibi en Braamspunt. Ondanks de controverse die rond Braamspunt speelde met het afgraven van zand is het volgens WWF nog steeds een belangrijke plek voor de schildpadden. “Er komen gelukkig nog steeds zeeschildpadden. Echter is het legstrand nog maar heel klein.

Door de zandafgravingen, gekoppeld aan de toegenomen natuurlijke erosie is er van de acht kilometer strand in 2015 nog maar iets meer dan een kilometer over”, zegt Hiwat. De Aitkanti’s zouden vooral Braamspunt als neststrand gebruken. “Vandaar dat WWF zich jarenlang sterk heeft gemaakt voor een ban op zandafgraving en daarmee het behoud van de zeeschildpadden. De komende jaren zullen moeten uitwijzen of de ban op tijd is ingegaan en of er voldoende zand is overgebleven om het strand voor de komende jaren te behouden”, zegt Hiwat.

_____________________________________________________

Turtles Have no Rest Despite Corona
By Amanda Palis
Worldwide, nature seems to be gaining peace through less human  activities. Waterways that seem much brighter and the air that once again seems to breathe. Unfortunately, the poachers who are looking for turtle eggs remain  active. Last week, three poachers were taken into insurance. Every year, WWF Guianas supports LBB's gamekeepers during  hturtle laying season, which runs from February to the end of July.

Despite the circumstances, the project has largely continued. The post of Nature Management at Braamspunt is  staffed, but that of Babunsanti on Galibi is not. "Because of its location on the French-Gyanan border, the ministry felt the risk was too high and that is certainly understandable," says Michael Hiwat of WWF.

Tourism is at a standstill
"In the east near Galibi there were no gamekeepers and despite the control of Stolkertsijver people take the risk. As for Braamspunt, there are people who are taking advantage of the curfew to go through the fungus," says Hiwat. Whether our nature has really found peace is, he says, hard to say,  "omthat  we have been working from home since the oniontbraak ofcovid-19 and I have not been in the field since."
He thinks it is currently more relaxing for the sea turtle females to be able to lay their eggs in peace and quiet, because there are no tourists on the beaches.

According to boatman Moen who offers dolphin and turtle tours at Braampunt, it is now very difficult tofind  the place where he set up a camp. "I have to keep looking at my stuff every now and then, but  hardly anyone is allowed or know from the gamekeepers. You're just being chased away."

He does wonder how it is possible for poachers to get tight eggs despite the presence of gamekeepers. His company has been at a standstill since March 14, when the coronas took hold. He doesn't have any income because of this. "We can't even take people from one bank to another to make some money. Luckily I had put some money aside, but I won't last."

Decrease in number
Despite the tightened measures, such as control in recent years,,  Hiwat does not notice a reduction in poaching. "Just look at the arrests over the past period of people with sea turtle eggs by gamekeepers and police."
According to him, the penalties in the law are quite high. "Repeat offenders can face up to two years in prison. However, we have noticed recently that the Public Prosecutor's Office is less strict and is sufficient with a fine." According to WWF, the tight population is fairly stable.

But the Aitkanti has seen asignificant  decline in numbers. "In Suriname, it has gone down from 14,000 in 2001 to 700 in 2018." Our country still has two main nesting beaches for turtles: Galibi and Braamspunt. Despite the controversy that played around Braamspunt with the excavating  of sand, wwf says it is still an important place for the turtles. "Fortunately, there are still sea turtles. However, the beach is only very small.

Due to the sand excavations, coupled with the increased natural erosion, the eight kilometres of beach in 2015 left just over a kilometre," says Hiwat. The Aitkantis would mainly use Braamspunt as a nest beach. "That is why WWFterhas for yearsworked for a ban on sand excavation and thus the conservation of sea turtles. The next few years will have to show whether the ban has been lifted in time and whether enough sand is left to preserve the beach for years to come," says Hiwat.