One step closer to mercury-free gold mining in Suriname

Posted on
23 April 2024
One step closer to mercury-free gold mining thanks to commissioning of 'Mining Training and Extension Centre' (MTEC) at Brownsberg and opening of the demonstration site at Compagniekreek, Brokopondo, Suriname. 
 
[Dutch text below]
 
Filled with enthusiasm and clay soil decorating the shoes, the MTEC Brokopondo was formally inaugurated on Friday, 19 April 2024. This Mining Training and Extension Centre is a milestone resulting from the MoU between WWF-Guianas, NIMOS and Alliance for Responsible Mining (ARM). It is part of the EMSAGS Project (Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining) and supported by the Mercury Phase Out Project- with primary funding from the French Facility for Global Environment (FFEM). This initiative, therefore, has a solid foundation for the transfer of knowledge and experience for the benefit of mercury-free, more sustainable gold mining.

Minimising the negative impacts of gold mining on the environment and the health of miners and communities in the surrounding area are key drivers for the mercury-free small-scale gold mining pilot project. These factors are also reflected in government policy. Hence, the honour of initiating the 'Shaking Table' system fell to Minister Marciano Dasai of Spatial Planning and Environment and Acting Minister Gracia Emanuel of Natural Resources. Moreover, the 'Shaking Table' system is much more efficient than gold mining with mercury, but familiarity and accessibility are barriers. To lower that barrier, small-scale gold miners at the MTEC can see and learn first-hand how mercury-free gold mining works.

Sandra Bihari, project coordinator of the EMSAGS project, emphasises that the centre has been set up in very close cooperation with local gold miners. This first centre is a pilot, and more centres are planned for the project. The overall objective of the EMSAGS project is to improve the management of artisanal and small-scale gold mining in Suriname and promote the application of environmentally responsible mining technologies to reduce negative impacts on biodiversity, forests, water and local communities while also reducing greenhouse gas emissions (emsags.org). This project is being implemented by NIMOS and the Ministry of Natural Resources, with resources from UNDP and the Global Environment Facility (GEF) as the funder.

Juliette Pawirosonto spoke on behalf of WWF-Guianas and highlighted the progress made, partly thanks to WWF's commitment, since the 1990s, including measures to reduce exposure to mercury vapours, awareness campaigns, and the signing of the Minamata Convention in 2018. Intensified cooperation with NIMOS, whereby efforts are better coordinated, has been established, and co-financing of the MTEC is, therefore, a logical step. Looking ahead, WWF has set three main goals to protect the Amazon and avoid the  'Tipping Point'. One of these goals is to end illegal gold mining as a driver of deforestation and contamination- “By 2030, illegal gold production and the use of mercury must be eliminated”. WWF-Guianas is working with WWF offices in other countries, fellow NGOs, governments and the private sector to develop more initiatives and support projects to achieve this ambitious and necessary goal in the near future.
 

 
 
 
Een stap dichter bij kwikvrije goudwinning dankzij ingebruikname van 'Mining Training and Extension Centre' (MTEC) te Brownsweg en opening van de pilotsite bij Compagniekreek
 
Vol belangstelling en met kleigrond onder de schoenen, werd op vrijdag 19 april, 2024 het MTEC Brokopondo formeel in gebruik genomen. Dit Mining Training and Extension Centre is een mijlpaal binnen de MoU tussen WWF-Guianas, NIMOS en ARM (Alliance for Responsible Mining) als onderdeel van het EMSAGS Project ("Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining") met bijdrage van het Mercury Phase Out Project- dat primaire gefinancierd wordt vanuit de 'French Facility for Global Environment' (FFEM). Dit initiatief heeft derhalve een solide basis voor de overdracht van kennis en ervaring ten behoeve van kwikvrije, duurzamere goudwinning.
 
Dit Mijnbouw Trainings- en Uitbreidingscentrum is een mijlpaal binnen de MoU tussen WWF-Guianas,  het NIMOS en ARM (Alliance for Responsible Mining), als onderdeel van het bredere Mercury Phase Out Project met financiering van de ‘French Facility for Global Environment’ (FFEM). Het NIMOS heeft dit centrum kunnen realiseren met fondsen vanuit zowel het het Mercury Phase Out Project als het EMSAGS Project ("Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining”), en heeft daarmee een stevige basis voor de overdracht van kennis en ervaring ten behoeve van kwikvrije, duurzamere goudwinning.
 
Het minimaliseren van de negatieve effecten van goudwinning op het milieu en de gezondheid van zowel mijnwerkers als gemeenschappen in de omgeving zijn belangrijke drijfveren voor het proefproject voor kwikvrije kleinschalige goudwinning. Deze factoren komen ook terug in het overheidsbeleid en de eer om de zogenoemde ‘Shaking Table’ in werking te stellen kwam dan ook toe aan Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordning en Milieu en waarnemend Minister Gracia Emanuël van Natuurlijke Hulpbronnen. Het systeem van de ‘Shaking Table’ is bovendien veel efficiënter dan goudwinning met kwik maar gewenning en toegankelijkheid vormen een drempel. Om die drempel te verlagen kunnen kleinschalige goudwinners in het MTEC met eigen ogen zien en leren hoe kwikvrije goudwinning werkt.
 
Sandra Bihari, projectcoördinator van het EMSAGS project, benadrukt dat het centrum is opgezet in zeer nauwe samenwerking met lokale goudmijnbouwers. Dit eerste centrum is een pilot en binnen het project zijn meerdere centra ingepland. De algemene doelstelling van het EMSAGS project is om het beheer van ambachtelijke en kleinschalige goudwinning in Suriname te verbeteren en de toepassing van milieuverantwoorde mijnbouwtechnologieën te bevorderen om de negatieve effecten op de biodiversiteit, bossen, water en lokale gemeenschappen te verminderen, en tegelijkertijd ook de uitstoot van broeikasgassen te reduceren (emsags.org). Dit project wordt uitgevoerd door NIMOS en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, met middelen van de UNDP en de Global Environment Facility (GEF) als financier.  
 
Juliette Pawirosonto sprak namens WWF-Guianas en benadrukte de vooruitgang die, mede dankzij de inzet van het WWF, sinds de jaren 1990 is geboekt, zoals maatregelen om de blootstelling aan kwikdampen te verminderen, bewustwordingscampagnes en de ondertekening van het Minamata-verdrag in 2018. De intensievere samenwerking met het NIMOS waarbij inspanningen op elkaar worden afgestemd, liggen in het verlengde en de cofinanciering van het MTEC, is dan ook een logische zet.  
 
Vooruitkijkend heeft het WWF drie hoofddoelen gesteld om het Amazonegebied te beschermen en het zogenaamde ‘Tipping Point’ te voorkomen. Een van deze doelen is het beëindigen van illegale goudwinning als veroorzaker van ontbossing en verontreiniging. Tegen 2030 moet de illegale goudproductie en het gebruik van kwik zijn uitgebannen. WWF-Guianas werkt samen met WWF-kantoren in andere landen, andere NGO's, overheden en de particuliere sector om de komende tijd meer initiatieven te ontwikkelen en projecten te ondersteunen om dit ambitieuze en noodzakelijke doel te bereiken.