Start van patrouilles in gezamenlijke aanpak illegale visserij

Posted on
09 November 2023
ENGLISH HERE > LAUNCH OF PATROLS IN JOINT APPROACH TO ILLEGAL FISHING
Op dinsdag 7 november vond de officiele kick-off plaats van het project ‘Enhancing MCS for the deterrence of IUU Fishing and assessment on turtle bycatch in the coastal driftnet fleet’. Het kustgebied en de binnenwateren van Suriname hebben te kampen met illegale, ongerapporteerde en ongereguleerde visserij (IOO-visserij), wat duurzaam visserijbeheer belemmert en een bedreiging vormt voor de export. Het project volgt drie sporen, te weten: (1) het vastleggen van bijvisvangst en interacties met zeeschildpadden door kapiteins van verschillende vissersboten, (2) Monitoring, controle en surveillance (MCS) activiteiten uitgevoerd door het directoraat Visserij van het ministerie van LVV en de Maritieme politie ter bestrijding van IOO-visserij, inclusief het aanhouden van illegale boten (3) het ontwikkelen van een nationaal actieplan om IOO-visserij aan te pakken.

Genodigden voor de kick-off, waaronder vertegenwoordiging van de Franse Ambassade, het Visserscollectief, de Kustwacht en WWF-Guianas, verzamelden zich als partners voor een inhoudelijke briefing. Onderdirecteur Visserij Beheer, dhr. Zojindra Arjune, benadrukt hoe belangrijk de aanwezigheid van bevoegde instanties op het water is voor de juiste monitoring, controle en surveillance van vissersboten in Surinaamse wateren. De handhaving op het water, met als doel om illegaliteit te bestrijden, staat echter onder druk door een gebrek aan middelen. Dhr. Arjune benadrukt dat het niet gemakkelijk is om fondsen te vinden en spreekt namens zijn team dank uit richting WWF voor de inzet die is gepleegd en het Franse CRPMEM (Regionaal Maritiem Comité voor visserij en aquacultuur, gevestigd in Frans Guyana) voor de cooperatieve benadering van IOO-visserij in onze wateren waarbij gezamelijke patrouilles met de CRPMEM aan boord zullen worden uitgevoerd. 
 
Veilig stellen van de exporten en gelijktijdig beschermen van zeeschildpadden
Dhr. Arjune benadrukt dat de informatie die ingewonnen zal worden door het uitvoeren van de patrouilles ingezet zal worden voor het vergroten van de awareness. IOO-visserij raakt namelijk iedereen omdat het gaat over het veilig stellen van onze exporten, iets dat Suriname juist in deze economisch uitdagende tijden hard nodig heeft. Dhr. Tomas Willems, zeebioloog en verantwoordelijke voor het vastleggen van de interacties met zeeschildpadden en andere diersoorten, benadrukt dat de vereisten die gesteld worden om te mogen exporteren naar bijv. de VS steeds strenger worden en het verzamelen van data essentieel is. Ook refereert dhr. Willems aan het Regionale Actieplan voor de lederschildpad (RAP – lees meer op wwfguianas.org), waarin bijvangst is aangemerkt als de belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang van de populatie van deze bedreigde soort. Door onderzoek naar interacties met schildpadden in de kustdrijfnetvloot kan op regionaal niveau gerichter gewerkt worden aan het verminderen van bijvangst.
 
Gezamelijke inspanning in de strijd tegen IOO-visserij
Soraya Wijntuin, Oceans Coördinator van WWF-Guianas, erkent de uitdagingen die moesten worden overwonnen om dit project van de grond te krijgen en spreekt lovend over de medewerking vanuit alle partijen, het is een gezamenlijke inspanning. De directeur van Visserij, mevr. Parveen Amritpersad, benadrukt dat dit project een continuering is en dat er mogelijkheden zijn voor de Kustwacht om simultaan activiteiten uit te voeren. Majoor Bhola, directeur van de Kustwacht, reageert door te verwijzen naar het aangehaalde gebrek aan middelen. Boten moeten worden onderhouden, onderdelen zijn duur en niet altijd voor handen en voor het uitrukken is brandstof nodig. We zijn er dus nog niet, een stabiele vorm van financiering is nodig voor een meer structurele aanpak van IOO-visserij. Dhr. Arjune benadrukt dat de ‘willingness’ van de sector er is. We zijn klaar om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen illegale visserij.
 
Illegaliteit vastgesteld bij de eerste inspecties
Dhr. John Somohardjo, Inspecteur bij de Maritieme Politie neemt de aanwezigen mee om de eerste inspecties onder dit project mee te maken. De boot genaamd ‘Eagle Eye’ vult zich en vertrekt vanuit het terrein van de MAS (Maritieme Autoriteit Suriname) richting de monding. Al gauw komen de eerste vissers in zicht, loeit de sirene en klinkt er ‘politie, vaartuigencontrole’. Direct verschijnt het mapje met de vereiste vergunning en overige documenten. Na een vlotte check wordt de patrouille vervolgd. Bij de derde inspectie is het raak; geen vergunning en zelfs een vals SK nummer. Na kort overleg wordt besloten om de boot in beslag te nemen en het onderzoek voort te zetten. De patrouilles zullen de komende tijd voortgang vinden en met de bevindingen zal een nationaal plan ter bestrijding van IOO-Visserij worden ontwikkeld.